Contact to us

Cele PSR

                     Cele i sposoby działania Polskiego Stronnictwa Republikańskiego  

Celem Polskiego Stronnictwa Republikańskiego jest zmiana ustroju państwa polskiego, dotyczącego władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej, samorządowej i co za tym  idzie zmian świadomości obywateli.

PSR jest za ustanowieniem  rządów prezydenckich z wieloma uprawnieniami, lecz pod ścisłą kontrolą Sejmu i Trybunału Konstytucyjnego.

PSR wraz z jej wszystkimi członkami jak i zwolennikami będzie dążyć do utworzenia w Rzeczpospolitej Polskiej systemu rządów  prezydenckich  oraz wspierać będzie takowy rząd, który nie będzie zawłaszczał sobie praw wolności obywatela oraz tworzonych przez niego wspólnot, stowarzyszeń itp. Wszelka władza ustanowiona  będzie przez lud dla ludu, a jej przedstawiciele służyć będą obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej, dobro jednostki i dobro wspólne stawiać będą wyżej niż własne dobro. Cała administracja państwowa dla służebności obywatelom swoim jest powołana i nie może czerpać ze swojej pracy dochodów, jak tylko tych które ustanowi dla niej władza ustawodawcza z budżetu Państwa.  Nie może obciążać obywatela kosztami i ograniczać go w realizacji jego rozwoju.

PSR ustanowi prostą i przejrzystą dla obywateli konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, Konstytucja ograniczać będzie władzę ustawodawczą i wykonawczą, która poruszać się będzie zgodnie z jej przepisami i wolą ludu, nie zawłaszczając sobie wolność obywatela. Konstytucja, nowych praw i przepisów normować będzie obowiązki jak i prawa organów państwa jak i obywateli zgodnie z duchem chrześcijańskim oraz z dawnym zwyczajem moralnym, zakorzenionym w polskiej tradycji, którą stanowi dewiza:

Bóg , Honor i Ojczyzna.

             „  Tą dewizą w dominującej interpretacji Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga    i Honoru”

każdy członek Polskiego Stronnictwa Republikańskiego powinien  kierować się w życiu społecznym i osobistym,.

PSR wprowadzi zapis konstytucyjny unieważniający, wszelkie umowy międzynarodowe  między Rzeczpospolitą Polską a organizacjami pozapaństwowymi.  Jedynym prawem dla państwa, rządu i jego obywateli będzie konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. A umowy międzynarodowe zostaną poddane weryfikacji i ponownie przejdą proces ratyfikacji. Nadrzędnym celem władzy ustanowionej  przez ludzi dla ludzi jest ochrona przyrodzonych praw wolności obywatela i jego swobodnego rozwoju. Władza ta ma również obowiązek bronić dziedzictwa i tożsamości narodowej obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz występować w obronie środowiska naturalnego.

PSR  jest za wprowadzeniem 460 jedno mandatowych okręgów wyborczych.  Senat zwiększy swoją rolę w tworzeniu ustaw, przygotowując je i składając je do zatwierdzenia przez Sejm i Prezydenta.

PSR jest zwolennikiem likwidacji powiatów zwiększając uprawnienia gmin. Programy i zadania gmin będą musiały być publicznie ogłoszone i akceptowane większością głosów mieszkańców tych gmin. Wójtowie będą wybierani i odwoływani przez Rady Gminne.

PSR jest przeświadczone ,że najlepszym motorem skoku kulturowego i ekonomicznego jest nieograniczona żadnymi przepisami wolność jednostki w zdobywaniu wiedzy, poznawaniu i dążeniu do prawdy, kierując się odwiecznymi prawami Boga, lub wspólnie uznawanymi uniwersałami.

 

PSR stoi na stanowisku, że największym dobrem Państwa i jego Narodu jest niczym nieskrępowana wolność obywatela, który porusza się w przestrzeni prawnej ustalonej przez niego dla niego i dla dobra wspólnego jakim jest naród i państwo.

 

Żadne prawo międzynarodowe nie może naruszać praw konstytucji , być wykładnikiem tej konstytucji lub być prawem zwierzchnim nad konstytucją , państwem i jego obywatelami. Wolność obywatela ograniczona jest jedynie wolnością i dobrem drugiego człowieka oraz obowiązkami względem praw Boga i Państwa. Naród jest rozumiany jako pokolenia obywateli,  którzy byli, są i będą tworzyć Państwo Polskie wraz z jego całym dotychczasowym dorobkiem historycznym.

Własność obywateli powinna być rozszerzona o dobra znalezionych minerałów lub znaleziska na  jego własności,  a podział powinien wynosić 40% –  obywatel,  60% – państwo. Własność powinna być nienaruszalna i prawem chroniona , tylko w szczególnych przypadkach obrony państwa , obrony zdrowia  i życia można ją ograniczać i sprawiedliwie za nie zadość- uczynić . Ograniczenie dotyczy tylko tej jednej sprawy,  którą podejmuje Sejm, a spory rozstrzyga Sąd. Obywatel ma prawo zachować część znaleziska dokonanego na nie swojej własności, a za zgodą właściciela tej własności, dzieląc się z właścicielem i państwem. Procentowy podział określi Sejm lub Prezydent .

PSR  stoi na straży rodziny,  jako związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny i ich potomstwa, jednocześnie akceptując inne związki pomiędzy kobietą i mężczyzną. PSR  wprowadzi do Konstytucji zapis, ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz wprowadzi przepisy zabraniające ingerencji w proces wychowawczy dzieci  przez wszelkiego rodzaju instytucje państwowe jak i pozarządowe.  Instytucje te mają być doradcze i służyć pomocą rodzicom.

PSR wprowadzi konstytucyjny zapis zabraniający adopcji dzieci dla par homoseksualnych.

PSR wprowadzi do zapisów konstytucyjnych zakaz oznakowania, czipowania ciała ludzkiego, jako naruszenie podstaw wolności człowieka.

PSR jest za ograniczeniem przywilejów i uprawnień dla polityków, sędziów,  prokuratorów, którzy tracą swój immunitet ,  gdy dokonali przestępstwa ściganego z mocy prawa.

PODATKI I OBCIĄŻENIA

PSR stoi na stanowisku,  że obywatel jest suwerenem Państwa i jego władzy. Dlatego nie ma obowiązku płacenia podatku od wynagrodzenia chyba, że dla dobra wspólnego na czas określony  przez rząd sprawujący władzę i nie dłuższy niż 2 lata jego kadencji.  Wszelakie obciążenia podatkowe, własności obywateli mogą być naliczane od wartości całego posiadanego  majątku przez obywatela jak i jego rodzinę tylko od kwoty 1/2 miliona  zł i regulowanego przez Sejm oraz Samorządy terytorialne po zatwierdzeniu przez Prezydenta Państwa.

PSR  dążyć będzie do ustanowienia ulg prorodzinnych, likwidujących dla rodzin wielodzietnych ( 2+4 ) wszelkie obciążenia podatkowe.

Celem partii jest likwidacja odpraw dla polityków odchodzących ze stanowisk, zmniejszenie wynagrodzeń prezesów spółek państwowych, dyrektorów, naczelników wydziałów , wszystkich pracowników administracji państwowej wyższego szczebla, wojska, policji i innych służb mundurowych oraz szefów innych organizacji rządowych do maksymalnego wynagrodzenia nie przekraczającego wynagrodzenia głowy państwa. Likwidacja wszelkich odpraw dla tych osób.

W sferze działań niepublicznych wynagrodzenie otrzymywane powyżej wynagrodzenia głowy państwa, powinno zostać opodatkowane w trzech skalach podatkowych : 10% – do dwukrotnego uposażenia głowy państwa 20% – od trzykrotnego uposażenia głowy państwa 30% – od czterokrotnego uposażenia głowy państwa Podatek liczony jest od całości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem  głowy państwa, a wynagrodzeniem  obywatela, gdzie wynagrodzenie głowy państwa, ustalane jest na początku roku i dotyczy  przyszłego roku obrachunkowego.

Podatek VAT zostanie zniesiony w całym procesie obiegu towarowym jak i usługowym, a jedynie będzie naliczany ( podatek końcowy) w sprzedaży detalicznej towarów i usług,  bez możliwości  odliczenia.  Będzie to stanowić zysk budżetu państwa zmniejszając całą skomplikowaną procedurę naliczeń i odliczeń, jednocześnie zmniejszając zatrudnienie w administracji.

 

Wszelka działalność gospodarcza jak i finansowa zostanie opodatkowana podatkiem obrotowym w wysokości od 0.5 % do 10 % . Działalność gospodarcza o obrocie rocznym nie większym niż 250,000 zł  i zatrudniająca minimum  jednego pracownika zostanie zwolniona z podatku obrotowego.

PSR dążyć będzie do likwidacji wszelkich obciążeń dochodów  państwa takich jak:

1) Zmniejszenie administracji państwowej przez zmiany ustrojowe i nową Konstytucję.

2) Likwidacja większości funduszy wspierających a zastąpienie ich ulgami.

3) Opodatkowanie wszelkich dochodów banków i innych instytucji finansowych czerpiących zyski z działalności finansowej.

4) Ustanowienie przepisów konstytucyjnych o udzielaniu pożyczek przez banki,  tylko ze zgromadzonych środków lub pożyczonych z Narodowego Banku Polskiego, którego udziela NBP na 1%-3% prowizji wpłacanej do skarbu państwa. Wprowadzenie zakazu pożyczek  spoza granic  państwa bez zgody Nadzoru Bankowego i NBP,  naruszenie tego  wiązać się będzie z całkowitym przejęciem aktywów i majątku banku przez Skarb Państwa. Zarząd i prezes odpowiadać będą karnie i majątkowo.

5) Wprowadzenie przepisów konstytucyjnych zabraniających jakichkolwiek  dofinansowań  z budżetów państwa, gmin  i spółek z kapitałem skarbu państwa na rzecz pozarządowych instytucji lub ich wspierania finansowego, reklam i  sponsoringu.

Zniesie dofinansowania z budżetu państwa wszelkich partii politycznych i innych zrzeszeń obywatelskich.

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE, ZUS i KRUS

Wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i stopniowe zamykanie ZUS oraz jego likwidacja wraz z KRUS.

Całkowita reforma i zmiana działania służby zdrowia . Wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i prywatyzacji opieki na podstawowym poziomie, zachowując państwową specjalistyczną opieką zdrowotną na poziomie szpitali wojewódzkich. Darmową opiekę zdrowotną dzieci do osiemnastego roku życia bez względu na poniesione koszty, gdzie w ciężkich przypadkach decydować będą o leczeniu komisje lekarskie, a nie urzędnicy. Zmiana działania i gromadzenia środków na kontach NFZ oraz ich dystrybucja.

Wszelkie darowizny na rzecz leczenia się obywatela, będą nieopodatkowane lecz pozostaną pod ścisłą kontrolą państwa, a udzielające darowizny firmy będą mogły odpisać sobie dwukrotną wartość darowizny  od podstawy wyliczenia podatku.

Możliwość ubiegania się o zwrot podatku od leczenia się.

Ustanowienie konstytucyjnego prawa do emerytury po skończeniu 65 roku życia,  dziedziczenie środków zgromadzonych na wszelkich funduszach emerytalnych , ubezpieczeniach emerytalnych i funduszach powierniczych.

Ustanowienie konstytucyjnego przepisu o 8 godzinnym czasie pracy i określenie wynagradzania za nadgodziny.

Ustanowienie konstytucyjnego przepisu wolnych dni od pracy w soboty i niedzielę i dopuszczenie pracy w niedzielę do godziny 12, tylko dla handlu i usług publicznych.

EDUKACJA

Zmiana w systemie edukacji – likwidacja gimnazjum na rzecz 9-cioletniej szkoły podstawowej.

Dobrowolność w posyłaniu 6-cio latków do szkoły. Obowiązkowe ukończenie szkoły średniej lub zawodowej.

Nieodpłatne szkolnictwo do ukończenia 25 roku życia.

Wprowadzenie dofinansowania lub uzyskania stypendium dla uczniów szkół nie- publicznych z funduszy ministerstwa oświaty lub środków gminnych. Stypendia ufundowane przez firmy lub osoby prywatne na rzecz szkół będą nie- opodatkowane i będzie można je odliczyć od podstawy opodatkowania.

Wprowadzenie do szkół nauczania o stworzeniu świata zgodnego z naukami Biblii. Ustanowienie systemu kreatywnej nauki w szkołach.

Wprowadzenie przeszkolenia obronnego – wojskowego od 15 roku.

Nauki przepisów ruchu drogowego od szkoły podstawowej, kończącej się egzaminem na prawo jazdy w wieku 15-16 lat.

Szkoły będą mogły samodzielnie realizować program nauczania, jedynie egzaminy pozostaną państwowe. Podręczniki do szkół szczebla podstawowego i średniego będą za darmo i będą musiały obowiązywać 5 lat.

Dobór dzieci do poszczególnych klas odbywać się będzie,  po konsultacji z psychologiem dziecięcym.

W szkołach zatrudnieni zostaną lekarze i pielęgniarki.

ROLNICTWO I ZWIĄZKI ZAWODOWE

PSR wprowadzi ograniczenia dla produkcji wielkotowarowej żywności, przenosząc ją na małe i średnie gospodarstwa rolne, preferując produkcję regionalną zabraniając stosowania   jakiekolwiek materiałów rolnych GMO.

Zerwanie z centralizowanym systemem produkcji  rolnej.

Zachowane zostanie dofinansowanie rolnictwa, ale tylko dla tych rolników, którzy uprawiają ziemię, a nie właścicieli ziem rolnych, którzy ich nie uprawiają.

Likwidacja ustawy o zakupie ziemi dająca możliwość zakupu jej przez każdego obywatela bez względu na wykształcenie.

Wprowadzenie zmian w prawie odnośnie  przejmowania ziemi przez obcokrajowców.   Dotyczyć to będzie  unieważnienia wszelkich umów, zastawów  w obrocie ziemią przed wejściem w życie  ustawy o możliwości zakupu ziemi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obcokrajowców. Koszty postanowień ponoszą obydwie strony w/w umów, a ziemia przechodzi na Skarb Państwa.

Zreformowanie działalności Związków Zawodowych, które zajmą się prawną ochroną pracowników oraz wyjściem poza mury zakładów pracy, co ułatwi zrzeszanie się w nich pracowników.

PRAWO OBYWATELSTWA

PSR jest za wprowadzeniem do konstytucji nowych przepisów o obywatelstwie i jego otrzymywaniu które będą brzmieć:

„Rzeczpospolita Polska stanowi,  że obywatel może posiadać tylko jedno obywatelstwo z natury przyrodzenia określone przez rodziców lub z wolnego wyboru po ukończeniu 21 roku życia. Obywatel wówczas ma pełnie praw konstytucyjnych i podlega tylko prawodawstwu Rzeczpospolitej Polskiej. Obywatel posiadający dwa lub więcej obywatelstw w tym obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej traci pełnię praw obywatelskich nie mogąc zajmować stanowisk w Rządzie, administracji państwowej, Sejmie, Senacie, Samorządach Terytorialnych.  Nie może brać czynnego  udziału w głosowaniu  na  Prezydenta, posła, senatora, nie może brać udziału  w referendach, lecz może uczestniczyć w głosowaniu do samorządów gminnych na terenie zamieszkania, oraz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie większym niż 15% ustalonym przed rozpoczęciem każdego roku, przez Prezydenta Polski .

Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający tylko jedno obywatelstwo po ukończeniu 18 roku życia składa przysięgę na wierność Państwu i narodowi polskiemu, otrzymując jednocześnie dokument tożsamości jako paszport Rzeczpospolitej Polskiej uprawniający do przekraczania granic państwa, uczestnictwa w  życiu społecznym oraz udziału tylko w głosowaniach do samorządów terytorialnych,  a po ukończeniu 21 lat uprawniony jest do pełnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym Rzeczpospolitej Polskiej.

Rzeczpospolita Polska uznaje że każdy człowiek chcący zostać obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo zostać nim i przyjąć na swoje barki prawa i obowiązki tegoż obywatela. Składa on odpowiedni egzamin państwowy z wiedzy historycznej, kulturowej, zwyczajów panujących w Polsce,  równocześnie zdaje egzamin z umiejętności porozumiewania się  językiem polskim. Po pozytywnym zdaniu egzaminu,  Wojewodowie odbierają od kandydata przysięgę na wierność Państwu i narodowi polskiemu, a następnie  tylko Prezydent państwa ma prawo nadania obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej wraz dokumentem tożsamości.

Człowiek ubiegający się o obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,  aby w pełni posiadać prawa obywatelskie musi zrezygnować z innych posiadanych obywatelstw przedstawiając odpowiedni dokument zrzeczenia.

OGÓLNE ZMIANY

Zniesienie opłat radiowo-telewizyjnych oraz zniesienie  pobierania tantiem od posiadaczy odbiorników RTV w firmach i od osób  prowadzących działalność gospodarczą.

Likwidacja większości zezwoleń administracyjnych, o które ubiega się obywatel,  a przede wszystkim zezwoleń na działania obywatela na swojej własności. Jedyną kontrolą państwa będzie stwierdzenie zgodności odbioru z projektem działania obywatela i zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Każda administracja zobowiązana będzie do udzielenia bezpłatnej informacji co do zamierzonych przez obywatela działań. Uwolnienie wszystkich zawodów, a niektóre z nich dopuszczone będą egzaminem państwowym i niczym więcej.

Wprowadzenie zakazu wymuszania danych osobowych przez wszelkiego rodzaju instytucje i firmy przy zawieraniu umów.

Wprowadzenie uregulowań prawnych przy wycenach i wypłatach odszkodowań komunikacyjnych. Wypłacanie odszkodowań od wartości wyceny pojazdu przed zdarzeniem i określenie jej zgodnie z wyceną opublikowanych przez biegłych, a nie dowolna interpretacja wartości pojazdu przez firmy ubezpieczeniowe. Biegli nie będą zatrudnieni przez firmy ubezpieczeniowe pod karą utraty stanowiskai uprawnień.

Wprowadzenie surowych uregulowań prawnych dotyczących: korupcji, zdrady państwa, zdrady tajemnic państwa i nadużyć  przez urzędników państwowych. Dozwolona będzie możliwość inwigilacji urzędników państwowych przez obywateli, a dotyczących wykonywania obowiązków służbowych.

Przywrócenie praw suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej zamieszczając zapisy w Konstytucji o nadrzędnych prawach Rzeczpospolitej Polskiej nad prawami i przepisami ustalanymi  przez obce kraje, agendy. itd.

  Prawa takie muszą być ogłaszane publicznie i muszą zostać ratyfikowane w pierwszej kolejności w referendum narodowym i przyjęte przez głosy 2/3 uprawnionych obywateli, oraz 2/3 głosów posłów Sejmu i Senatu zatwierdzone przez Prezydenta Państwa.

PSR jest za wprowadzeniem obowiązkowego uczestnictwa we wszelkich wyborach , a nie uczestniczenie w nich bez usprawiedliwienia będzie karane grzywną na rzecz funduszu opieki zdrowotnej i szkolnictwa.

Wprowadzenie  zmian dotyczących dopłat do działań pro ekologicznych przez obywatela , łatwiejszy dostęp oraz wypłacanie bezpośrednio inwestorowi, bez żadnych obciążeń.

Policja i organy ścigania otrzymają większe uprawnienia co do egzekwowania prawa i użycia broni.

PSR jest za powołaniem nieodpłatnej  milicji,  złożonej z obywateli z danego okręgu, dzielnicy, a przysięgę odbierać będzie Burmistrz lub Wójt, który będzie bezpośrednim zwierzchnikiem wraz z szefem Policji.

PSR wprowadzi zmiany w ordynacji wyborczej na Jednomandatowe Okręgi Wyborcze do Sejmu i Senatu zmniejszając ilość Posłów w Sejmie do maksymalnie 120.

Senat będzie miał prawo przygotowywania ustaw. Do Senatu wpływać będą wszelkie projekty ustaw, będzie miał prawo je odrzucać, a Senatorów będzie nie więcej niż 314.

Każde województwo będzie mogło posiadać 6 mandatów poselskich + dodatkowo miasta wojewódzkie po jednym mandacie. Senatorskich mandatów będzie w zależności od ilości byłych powiatów w województwie około 314 Senatorów.

Senat nie będzie zatwierdzał ustaw z kilkoma wyjątkami, lecz je będzie tworzył i konsultował, przyjmował od innych organizacji poza rządowych i parlamentarnych projektów ustaw, a następnie przedstawiał Sejmowi  i Prezydentowi do zatwierdzenia.

Zagwarantowanie wolności Internetu i wprowadzenie darmowego Internetu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uregulowanie prawne przeciw stosowaniu przemocy w Internecie.

PSR wprowadzi nowe przepisy i uregulowania prawne dotyczące zapłodnień   in- vitro oraz matek surogatek.

PSR z wdzięczności za poświęcenie i dla chwały Rzeczpospolitej Polskiej ustanowi dzień 2 Maja dniem kombatanta wraz ze świętem flagi państwowej jako dzień wolny od pracy.  A wszyscy kombatanci będą podlegać bezpłatnej ochronie prawnej i zdrowotnej. PSR wprowadzi zapis Konstytucyjny o oddawaniu honorów kombatantom.

RZECZPOSPOLITA POLSKA A UNIA EUROPEJSKA

PSR jest za głęboką reformą UE,  jako związku wolnych suwerennych krajów co stanowić będzie siłę zjednoczonej Europy.

Likwidacja Parlamentu UE na rzecz przedstawicieli rządów państw w tworzeniu wspólnych zadań,  a nie prawa.

Likwidację wszelkich przepisów normujących działalność gospodarczą na rzecz wolnego rynku nie sterowanego centralnie a jedynie ustalenie norm jakości wyrobów , usług i płac dla krajów stowarzyszonych. Z zastrzeżeniem możliwości odrzucenia ich przez dowolny kraj.

Likwidację przepisów i praw ograniczających suwerenność stowarzyszonych państw.

Rozwiązanie RE na rzecz Rady Prezydenckiej złożonej z głów Państw , gdzie każdy kraj ma jeden głos.   Rada wybiera ze swoich kandydatów Prezydenta na okres 2 lat, taki kandydat może piastować tą funkcję tyko 2 razy.

 

Każdy z krajów zachowuje prawo do nie stosowania się do zaleceń Rady, lub do podjętych decyzji i działań.

Likwidacja wszelkiego nadzoru ( Komisarzy ) nad państwami stowarzyszonymi.

Likwidacja lub reforma Banku Centralnego UE- Likwidacja wpłat państw stowarzyszonych na rzecz UE i zastąpienie ich Funduszem wspomagającym kraje słabo rozwinięte.

Utworzenie zjednoczonej armii UE,  która będzie służyła do szybkiego reagowania dając czas do powszechnej mobilizacji i przygotowaniu obrony. Armia ta podlegać będzie Prezydentowi UE i Radzie Prezydenckiej. Każde z krajów będzie miało prawo nie uczestniczyć w operacjach tych wojsk.

Share Button