Contact to us

Statut

(LOGO PSR          

  Polskie Stronnictwo Republikańskie    

                                                               STATUT                                                          

ART.1

                                                Postanowienia Ogólne

1) Polskie Stronnictwo Republikańskie jest partią polityczną wywodzącą się z chrześcijańskiej tradycji  zakorzenionej w kulturze polskiej oraz zawiera w sobie  wartości filozofii neorepublikańskiej. PSR podlega ustawie o partiach politycznych  Rzeczpospolitej Polskiej, a jej członkowie, statutowi tej partii.

2)  Polskie Stronnictwo Republikańskie może używać skróconej nazwy PSR oraz działa  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

3) Siedzibą PSR jest miasto Wrocław i po rejestracji nabywa osobowość prawną.

4) Do prowadzenia swojej działalności PSR może zatrudniać etatowych pracowników oraz może opłacać swojego Prezesa i Zarząd w wykonywaniu swoich  obowiązków.

5)  PSR może być członkiem krajowych jak i międzynarodowych zrzeszeń partii Politycznych, lecz nie może podlegać ich przepisom,  lub uchwałą zachowując swoją suwerenność.

5a) PSR może być partią federacyjną złożoną z kilku organizacji politycznych i społecznych, o wspólnej idei politycznej jaka jest, wolność jednostki i ich równość między sobą. Skupia wokół siebie partie prawicowe i narodowe, oraz propagujące model gospodarki wolnorynkowej.

6) PSR ma prawo ustanawiać swoje przedstawicielstwa za granicą, a jego regulamin ustanawiany jest przez zarząd partii i zatwierdzany przez jego Prezesa oraz zjazd  partii.

7) Członkiem  PSR może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej,  który ukończył 18 lat , zapoznał się ze statutem i programem PSR , złożył przysięgę na wierność, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu w obecności co najmniej dwóch członków PSR, którzy je poświadczają.

Zarząd PSR w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji członkowskiej podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków PSR .

                                                    Rota Przysięgi

Ja Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej świadom swych czynów i biorąc za nie pełną odpowiedzialność przysięgam  być wierny  ojczyźnie mojej i jego Ludowi  służyć. Cześć i honor oddając przodkom naszym, żyjąc w prawdzie, uczciwości i sprawiedliwości będąc członkiem Polskiego Stronnictwa Republikańskiego.

(Przysięga jest składana kładąc lewą dłoń na Biblii ) dla wierzących w Boga.

8) Każdy członek PSR zobowiązany jest łożyć składki finansowe na działalność partii,  a wielkość jej jest dowolna liczona od  5-ciu zł, co miesiąc. Nie opłacanie składek nie może być przyczyną usunięcia członka PSR z partii, lecz stanowić będzie dług bez naliczanych innych należności. Dług ten może zostać anulowany przez Prezesa lub Zarząd PSR  na osobistą prośbę członka partii.

9)  PSR zabrania swoim członkom przynależeć do tajnych stowarzyszeń, stowarzyszeń masońskich, stowarzyszeń globalistycznych, organizacji poza- rządowych o zasięgu pozapaństwowym lub mające powiązania z nimi i działać na ich korzyść. Jedynie Zarząd PSR może pozwolić na uczestnictwo członka PSR w niektórych stowarzyszeniach, organizacjach poza rządowych i poza granicami państwa.

Każdy członek PSR oskarżony o korupcje, zdradę, lobbing na rzecz biznesu i osób, oskarżony o dokonanie przestępstwa ściganego z urzędu, zostaje automatycznie zawieszony  w prawach członka PSR, a po udowodnieniu win zostaje bezpowrotnie usunięty z członkostwa w PSR ogłaszając wszystkim członkom tą decyzje.

Jedynie Przewodniczący PSR może piastować ten urząd do momentu zapadnięcia  prawomocnego wyroku, dotyczy to również członków Zarządu PSR i  członków Komisji Rewizyjnej.

Każdy członek partii może zostać zawieszony i usunięty z niej jeśli jego postępowanie będzie niegodne członka partii oraz notorycznie będzie naruszał prawo i stosunki współżycia międzyludzkiego. Wszelkie skargi i wnioski o ukaranie, zawieszeniu lub usunięcia członka partii podejmuje Sąd Koleżeński, a zatwierdza go Prezes Partii mając równocześnie prawo abolicji lub zawieszenia kary.

Członek PSR, do którego Zarząd podjął decyzję, ma prawo w ciągu 14 dni od daty doręczenia, odwołać się do Komisji Rewizyjnej.

10) Każdy członek partii ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności partii, brać udział w co rocznych zjazdach Partii i korzystać z czynnego prawa wyborczego.

11) Oddziały terenowe Partii samodzielnie  wybierają własne zarządy i swoich  przewodniczących , podlegając Zarządowi Ogólnokrajowemu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądowi Koleżeńskiemu .

12)Władzą w PSR jest : Zjazd PSR, następnie w kolejności: Zarząd z Prezesem na czele, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Zarządy i ich Przewodniczący w terenowych oddziałach zgodnie z podziałem administracyjnym państwa na gminy.

Najwyższą władzą w PSR jest jej zjazd zwoływany przez jej Zarząd, raz w roku, lub w trybie nadzwyczajnym. W trybie nadzwyczajnym Zarząd morze zwołać zjazd na uzasadnioną prośbę Prezesa lub wniosek 2/3 przewodniczących Zarządów terenowych lub na wniosek petycji do Zarządu Partii podpisany przez 40% jej członków .

Członkowie PSR w terenie samodzielnie wybierają swój zarząd i przewodniczących na zjazd, a wybory są w 460 okręgach , jeden okręg jeden przewodniczący.                                                                                                     Wszelkie stanowiska są kadencyjne i trwają dwie kadencje.

14)Zjazd PSR może podejmować decyzje większością głosów swoich zarejestrowanych na zjeździe członków, lub większością przewodniczących zarządów terenowych. Zmianę w statusie PSR musi na Zjeździe zatwierdzić ¾ zarejestrowanych członków oraz musi ją ratyfikować ¾ Przewodniczących Zarządów Regionalnych i Prezes PSR.

Zjazd  : –  Wybiera Prezesa, Sekretarza, Wiceprezesów oraz członków Zarządu,   Odwołuje członków Zarządu,   Powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej   Powołuje i odwołuje członków Sądu Koleżeńskiego, Ustala wielkość składek członkowskich.

Może rozwiązać PSR  ¾ zarejestrowanych członków na zjeździe i ¾ Przewodniczących Zarządów Regionalnych i Prezesa PSR.

Ustalić wynagrodzenia dla Zarządu i Prezesa PSR   Porządek Zjazdu ustala Sekretarz PSR w zależności od wpłynięcia spraw 14 dni przed rozpoczęciem Zjazdu.

  15)Zarząd składać się będzie z: – Prezesa, – Wiceprezesa –  Sekretarza –  6  Członków, którzy mogą w wyjątkowych sytuacjach ( braku Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza ) zastąpić ich do czasu wyboru nowych.

  Zarząd PSR jest uprawniony do reprezentacji partii na zewnątrz i  prowadzenia wszystkich jej spraw, realizacja postanowień Zjazdu, celów statutowych i programu działania.

  Sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań i wydatków finansowych i ich upublicznienie.

Przyjmowanie, zawieszanie, usuwanie członków PSR.

 Zarząd może zaciągać zobowiązania finansowe, inwestować, wydawać środki zgromadzone, za zgodą zwykłą większością głosów Zarządu przy obecności 50% jej członków i wcześniejszym uzyskaniu absolutorium Zjazdu PSR.

  Powołuje Rzecznika PSR.

Rekomenduje kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia PSR.

Czynnie wspiera wybranego przez Zjazd kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

  Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes, z 5 dniowym wyprzedzeniem –  posiedzenie Zarządu może odbyć się za pomocą środków masowego przekazu, lecz dokumenty z tego posiedzenia muszą być osobiście podpisane przez jej członków.  Wybiera skarbnika PSR.  Nadzoruje prace Zarządów Regionalnych i ich przewodniczących.

17) Mandat członka Zarządu PSR wygasa w momencie : –   ustanowienia nowego Zarządu

-   odwołania, rezygnacji

-   wydalenia z członkostwa w PSR

-  nie potwierdzenia przyjęcia stanowiska po 14 dniach

-   nie złożenia przysięgi przyjmując stanowisko

-    Prezes jak i Zarząd wybierany jest na okres 4 lat i nie może  być dłuższy niż  3 kadencje.

18) Komisja Rewizyjna składać się będzie z pięciu członków i pięciu członków zastępczych w razie utraty pełnego składu KR.

-   Członkowie  KR wybierani są na okres  trzech lat.

-  Pracami KR kieruje, przewodniczący wybierany spośród jej członków.

Pod jego nieobecność lub rezygnacji, członkowie wybierają nowego przewodniczącego i powołują nowego członka KR z grona członków zastępczych.

- Posiedzenie zwołuje Przewodniczący co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem oraz na wniosek 2 członków KR.

- KR podejmuje decyzje większością głosów jej członków.

19) Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu pod kątem legalności, rzetelności i gospodarności

-  Przedstawia Zjazdowi sprawozdania co do stanu majątku i działalności finansowej PSR

- Przedstawia wnioski o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

  Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Zjazd PSR.

> Majątek PSR stanowić będą: –  darowizny –  składki członkowskie –  dochody z działalności propagującej  PSR –  spadków i zapisów na rzecz PSR.

PSR nie może przyjmować żadnych darowizn, dotacji ze środków publicznych oraz obcych krajów i obcokrajowców nie posiadających obywatelstwa polskiego.

Zebranie założycielskie PSR jest uprawnione do powołania Zarządu jak i Komisji  Rewizyjnej oraz składu Sądu Koleżeńskiego.

Polskie Stronnictwo Republikańskie zostanie wpisane do rejestru Partii Politycznych a Zjazd założycielki ma prawo zarejestrować PSR jako stowarzyszenie lub partię w zależności od ilości jej członków założycieli.

ART. 2

Symbole i znaki

Symbolem PSR Jest Biały orzeł z zamkniętą złotą koroną na głowie w którą wpisany jest krzyż. Orzeł widnieje na czerwonym polu tarczy, w złotych szponach trzyma tarczę Amazonek, na której wpisana jest nazwa Polskie Stronnictwo Republikańskie, a na obrzeżach tarczy między ćwiekami widnieje napis Bóg Honor i Ojczyzna . Orzeł jest stylizowany na Orła Królestwa Polskiego ( Kongresowego )

LOGO PSR

Share Button