Contact to us

luty
07

JEŚLI NIE TY TO KTO ?

NARÓD KTÓRY NIE UCZY SIĘ SWOJEJ HISTORII UMIERA. MÓWIĄ ŻE HISTORIA NIKOGO NICZEGO NIE NAUCZYŁA, ALE NA PEWNO NIE TYCH CO SIĘ JEJ  UCZYLI.

Mam zaszczyt zaprezentować państwu akt nowej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddajemy ją państwu do przeanalizowania i dyskusji. Jeśli mają państwo pytania, to zapraszamy, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie.

LOGO PSR

                                       KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                                                KARTA PRAW OBYWATELSKICH

                       RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

My  Naród stanowimy nowe prawa Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oparte na kulturze Chrześcijańskiej i filozofii Republikańskiej.  W obronie  praw  Wolności i  Równości o które walczyli nasi przodkowie dla siebie i przyszłych pokoleń.

Art. I

    Największą wartością dla człowieka, jak i dla Konstytucji  i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej,  jest wolność człowieka, jako jednostki . Stoi ono wyżej nisz dobro wspólne.

Jest fundamentem spajającym ze sobą wspólnotę, która ją chroni przed zawłaszczeniem.

Rząd i podległa mu administracja może wprowadzić ograniczenie wolności obywatela jedynie na wypadek zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa narodowego, oraz na czas wojny. Ograniczenie to musi być zgodne z Konstytucją i nie może trwać więcej niż 12 miesięcy , każdorazowo uzyskując zatwierdzenie przez Sejm 2/3 głosów .

Art.II

   Przejawem  wolności  obywatela  w wolnym państwie jest, swobodne realizowanie  swoich marzeń , a ograniczać ją może, wolność  drugiego człowieka, oraz zasady współżycia społecznego, oraz obowiązek względem Państwa i Boga.

Art.III

   Zasady  współżycia społecznego normuje prawo, stosując zasadę równości wszystkich obywateli bez względu na status społeczny , wyznanie religijne, kolor skóry. Jedynie osoby piastujące stanowiska publiczne posiadają immunitet,  określony przez Konstytucję i na czas pełnienia tej służby.

Art.IV

   Żaden obywatel Rzeczpospolitej Polskiej nie może być przetrzymywany w sprawie, dłużej niż 24 godziny, przez organy ścigania. Zatrzymanie na czas dłuższy,  musi być wydane przez Sędziego, a zatrzymany ma  mieć dostęp do wykonanie 3 bezpłatnych telefonów .

Ma prawo do adwokata z urzędu.

 Podczas zatrzymania, muszą mu być przedstawione jego prawa.

Tymczasowe zatrzymanie nie może być  dłuższe jak 3 miesięcy i nie wchodzą  one w okres odbycia kary.

  Wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wydaje niezawisły Sąd , a administracja państwa nie może nakładać żadnych sankcji i kar jak tylko przez niezawisłe Sądy.

 Tylko w szczególnych przypadkach i określonych odpowiednim  kodeksem, ustanowionym przez Prezydenta i Sejm,  administracja może egzekwować prawo przez swych wyznaczonych przedstawicieli .

Art.V

    Własność obywatela jak i jego nietykalność osobista,  jest prawem chroniona, a obywatel ma prawo do obrony jej, wszelkimi dostępnymi mu środkami.

Podstawowe dane osobiste obywatela są jawne, takie  jak: wizerunek jego, imię i nazwisko. Pozostałe dane osobowe podlegają ochronie prawnej określone innymi przepisami.

  Rozszerza się własność  Obywatela  o wszelkiego rodzaju znaleziska, kopaliny , znajdujące się na jego ziemi. Podział współwłasności  z państwem,  określa inny artykuł Konstytucji.

Art.VI

   Najwyższą władzą w Państwie jest Naród,  on to ustanawia prawo przez wybrany przez siebie parlament.  A jego wykonanie powierza Prezydentowi wybranemu w wolnych wyborach.

Prezydent  tworzy Rząd i sprawuje władzę nad administracją państwa, oraz kreuje politykę zagraniczną.

Art.VII

    Żadne prawo i przepisy  pozapaństwowe nie mogą być zwierzchnie nad Konstytucją  Rzeczpospolitej Polskiej i nie mogą być jej wykładnikiem.

Do ratyfikowania zmian w Konstytucji  jak i wprowadzanie zmian mające wpływ na życie obywateli  potrzebne jest  referendum i zatwierdzenie ich przez 2/3 obywateli uprawnionych do głosowania,  ¾  głosów wszystkich Posłów i Senatorów, oraz podpisem akceptacji Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej.

Art.VIII

   My naród ustanawiamy dla dobra obywateli i dobra wspólnego, oraz przyszłości następnych pokoleń  Rzeczpospolitej Polskiej,  że prawa zawarte w Karcie Praw Obywatelskich  od Art.1 do Art.8, nie mogą być zmienione, poprawiane i usunięte,  żadną inną ustawą , a wszelkie przepisy i prawa muszą być dostosowane do tych artykułów .

  Artykuły te stanowią niezbywalne prawa wolności, równości i sprawiedliwości człowieka, gdzie wolność jednostki  jest największym dobrem, a bez niej nie ma równości i sprawiedliwości.

Mam zaszczyt zaprezentować państwu akt nowej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddajemy ją państwu do przeanalizowania i dyskusji. Jeśli mają państwo pytania, to zapraszamy, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie.

.

                                                       Artykuł IX

1)    Rzeczpospolita Polska jest  państwem niepodzielnym i jednorodnym, która sprawuje pieczę nad swoimi obywatelami. Strzeże niepodległości, suwerenności i nienaruszalności granic, zapewnia bezpieczeństwo swoim obywatelom oraz zapewnia im:

Wolność.

Równość w prawach.

Sprawiedliwość w wyrokach.

Nadaje szczególny status ochrony rodziny i ludzkiego życia od poczęcia.

Strzeże dziedzictwa narodowego oraz ochrania środowisko naturalne.

 Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ma obowiązek chronić, bronić  i udzielać wszelkiej  pomocy swoim obywatelom przebywającym poza terytorium państwa.

Wszelka władza państwa, ustanowiona jest przez jej obywateli i dla obywateli. Działa zgodnie z Konstytucją i prawem ustanowionym przez tych obywateli.

Administracja państwa jest służebna obywatelom i nie może tworzyć żadnych praw i przepisów nad obywatelem. Działa  dla dobra jednostki i dobra wspólnego, jednak jej nadrzędnym prawem jest dobro jednostki.

2)  Rzeczpospolita Polska nie uznaje żadnych praw zwierzchnich, które naruszają

Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, uznając jednocześnie prawo wolności i samostanowienia człowieka w jego dążeniu do urzeczywistniania swoich marzeń , zdobywaniu dóbr materialnych jak i niematerialnych. Wolność ta jest jedynie ograniczona wolnością drugiego człowieka  jak i zasadami współżycia społecznego i obowiązkami względem Państwa i Boga.

Żaden ustanowiony rząd i jego urzędnicy nie mogą stanowić prawa administracyjnego nad obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie wykonywać postanowienia Parlamentu jak i samorządu terytorialnego w granicach prawa ustanowionego niniejszą Konstytucją.

Wszelkie spory rozstrzygają  niezawisłe Sądy  Rzeczpospolitej Polskiej.

2/ 1 Symbolami Rzeczpospolitej Polskiej, jej trwałości, przywiązania do tradycji i patriotyzmu obywateli  są:

2/2 Godło – wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony na czerwonym polu tarczy.  Dokładny opis jest ustalony inną ustawą.

 2/3 Flaga – o barwach biało czerwonych, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach  tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Kolory symbolizują:  biały czystość, a czerwień odwagę i waleczność.

  2/4 Hymn – to Mazurek Dąbrowskiego.

Symbole te podlegają szczególnej ochronie prawnej.

Honorem każdego Polaka jest  przekazywać je przyszłym pokoleniom, czcić i przechowywać,  chronić  nie narażając na zniewagę.

Z wdzięczności i szacunku do przodków naszych za ich poświęcenie krwi oraz życia w obronie symboli narodowych my naród ustanowiony dzień flagi, podnosimy do rangi Święta Narodowego wolnego od pracy w dniu 2 maja. Dzień ten będzie oficjalnym dniem kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej.

Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, nie naruszając powagi i nie narażając na zniewagę, ma prawo wystawiać wszelkie symbole narodowe okazując w ten sposób przynależność do wspólnoty jaką jest Państwo Polskie i jej naród.

3)  Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy, zrzeszania się, wolnej wypowiedzi, wyznania i światopoglądu. Zapewnia równe prawa bez względu na wyznanie, kolor skóry, status społeczny, posiadany majątek, z wyjątkiem nadanych przywilejów zawartych w Konstytucji, lub nadanych przez Sejm zwykłą uchwałą na czas pełnienia obowiązków publicznych i za zasługi dla dobra państwa i narodu.

4)   Rzeczpospolita Polska  może  brać udział w uniach , federacjach, stowarzyszeniach , tylko za zgodą większości  2/3 głosów w referendum, 2/3 głosów ze wszystkich posłów i senatorów Sejmu i Senatu oraz akceptacją Prezydenta i tylko wtedy gdy wszelkie ustalone przepisy, ustawy, prawa zewnętrzne są zgodne z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i nie mają znamion zwierzchnictwa nad Państwem Polskim i jego obywatelami. Muszą być one publicznie ogłoszone przed ratyfikacją. Nie dotyczy to zawierania sojuszy wojskowych, które leżą w gestii Prezydenta i są akceptowane przez Sejm zwykłą większością głosów.

4/a W momencie  wprowadzenia niniejszej ustawy zasadniczej, obecny status w Unii Europejskiej Rzeczpospolita Polska traktować będzie jako równoprawne członkostwo w tej organizacji, jako niezależny byt państwowy,  którego jedynym przedstawicielem jest Prezydent Państwa i jego rząd.

W tym czasie, wszyscy parlamentarzyści Rzeczpospolitej Polskiej będący wybrani do Parlamentu Europejskiego  tracą mandat reprezentujący państwo i ich partie . Do końca kadencji pozostają do dyspozycji Prezydenta Państwa jako osoby doradcze biorąc udział  w pracach organów Unii Europejskiej.

Wszyscy przedstawiciele Rzeczpospolitej Polskiej w UE będą mianowani przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i zatwierdzeni przez Sejm.

Kandydaci ci mogą być zgłaszani przez wszystkie organizacje społeczne i polityczne Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają weryfikacji jak posłowie Sejmu.

Do czasu opracowania nowych procedur stowarzyszeniowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a UE wszelkie przepisy, dyrektywy UE , podpisane umowy i przepisy prawne będące aktami zwierzchnimi nad Rzeczpospolitą Polską tracą swoją moc.

Paragraf ten zostanie zmieniony, gdy dojdzie do zmian ustrojowych UE i zagwarantowane zostaną równe prawa wszystkim państwom w niej uczestniczących, nie naruszając ich własnych praw konstytucyjnych oraz gdy wszyscy obywatele UE otrzymają równe prawa w zatrudnieniu i  wynagrodzeniu. Otrzymywane środki finansowe będą rozdysponowane samodzielnie przez Rządy państw stowarzyszonych.

5)  Rzeczpospolita Polska uznaje wszelkie prawa własności i dziedziczenia obywateli   oraz własności społecznej za niezbywalne i nienaruszalne przez żadną władzę wykonawczą i ustawodawczą Rzeczpospolitej Polskiej . W rozumieniu własności należy rozumieć również emerytury, ubezpieczenia oraz wszelkie dobra gromadzone przez obywatela i  możliwość ich dziedziczenia.

6)  Żadna władza wykonawcza, ustawodawcza jak i administracyjna nie może w jakikolwiek sposób naruszać, ograniczać wolność i swobody dotyczącej inwestowania przez obywatela na swojej własności. Jedynym ograniczeniem tej wolności będą przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, warunki określone przez Samorząd Terytorialny oraz przepisy Bezpieczeństwa Narodowego .

Rzeczpospolita Polska razem z jego obywatelami, oraz  przez ustanowiony Rząd, ma obowiązek chronić i bronić tego prawa wszelkimi dostępnymi środkami.

7)  Rzeczpospolita Polska otacza szczególną ochroną i przywilejami , rodzinę złożoną z kobiety i mężczyzny oraz ich potomstwa jako podstawową komórkę społeczną, związaną aktem małżeńskim, dotyczy to również rodzin niepełnych z przyczyn losowych oraz rodzin z dziećmi adoptowanymi lub rodzinne domy opiekuńcze.

Rzeczpospolita Polska uznaje również prawa do związków nieformalnych w życiu społecznym, lecz one muszą być określone pomiędzy dwiema stronami indywidualnie nie naruszając zasad współżycia społecznego i prawa innych obywateli oraz Konstytucji.           W przypadkach związków nie usankcjonowanych aktem małżeńskim pomiędzy kobietą i mężczyzną oraz innych związków, organy państwa nie mogą żadną ustawą ich narzucać, sankcjonować  lub przymuszać, pozostawiając je w gestii stron zainteresowanych.

Mając na uwadze dobro prawidłowego rozwoju dziecka, pary homoseksualne nie mogą prawnie adoptować i przysposabiać  dzieci.

Rodzice i prawni opiekunowie biorą na swoje barki odpowiedzialność za uczynki swoich podopiecznych do 18 roku życia i dlatego  w procesie wychowawczym dozwolone są akty przymusu bezpośredniego naruszające nietykalność cielesną, jednocześnie nadużywanie tych praktyk może skutkować oskarżeniem o nadużycie przemocy.

 Przywileje dla rodzin i kobiet w ciąży i ich partnerów są równe i zostaną określone odrębną ustawą.

 8)  Rzeczpospolita Polska uznaje równoprawne traktowanie przy dofinansowaniu z budżetu państwa i gmin, dla rodzin, rodzin adopcyjnych, rodzinnych domów  opiekuńczych, rodzin zastępczych ,  a żadna z instytucji państwowych nie może ich wyróżniać.                                                Kwota dofinansowania na dziecko ustalana jest co roku w budżecie państwa i gmin.

9)  Rodzina posiadająca czworo i więcej dzieci jest zwolniona całkowicie z płacenia wszelkich obciążeń podatkowych nakładanych przez państwo i jego rząd oraz samorządy terytorialne.

9/a  Rodzina taka zwana rodziną wielodzietną podlega szczególnej ochronie i pomocy udzielanej przez wszelkie władze państwowe, organizacje społeczne, sądownicze, organizacje prywatne.

Dokładny zakres pomocy i przywilejów dla tych rodzin ustali Senat i Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w innej ustawie.

9/b  Każdy  rodzic, prawny opiekun dziecka lub osoba której udowodniono rodzicielstwo, a uchylająca się od obowiązku łożenia i wychowania tego dziecka może bez jego osobistego stawiennictwa w sądzie , zostać przymuszona przez  ten Sąd na ich łożenie, a wynikłe z tego tytułu  długi nie przepadają,  majątek takiej osoby w procesie spadkowym na pierwszym miejscu reguluje te długi.

9/c  Rzeczpospolita Polska roztaczając opiekę nad rodziną zabrania. Wszelkim instytucjom państwowym jak i poza rządowym, ingerowania, wymuszania, nakłaniania, tworzenia przepisów prawnych ograniczających  swobodę rodzicielską  w procesie wychowawczym.

Jednocześnie zabrania się wszelkim instytucjom jak i stowarzyszeniom pozarządowym w procesie nauczania do 15 roku życia, nauczania tematów o różnorodnych praktykach seksualnych, a naruszanie tego przepisu  jest jednoznaczne ze złamaniem praw Art. 1 do 6  Karty Praw Obywatelskich Konstytucji i podlega surowej karze.

10)  Rzeczpospolita Polska  ustanawia,  że wszelkie długi nie mają prawa dziedziczenia i nie mogą być przenoszone na inne osoby. W procesie spadkowym dług występuje jako jeden z podmiotów w procesie Sądowym i przynależy mu określony procent udziału z innymi spadkobiercami, maksymalnie do wartości rzeczywistego długu bez żadnych naliczonych kar, odsetek i innych obciążeń. Dokładne przepisy dla Sądów określi inna ustawa.

Rzeczpospolita Polska nie może ponosić ciężaru długów żadnego obywatela i firm, a jedynie uczestniczy w procesie Komorników Sądowych lub osób uprawnionych do ściągania długów. Komornicy jak i uprawnione osoby  pobierają za te czynności maksymalnie 10% prowizji oraz odprowadzają od tej prowizji na rzecz skarbu państwa podatek określony inna ustawą.

Żaden dług nie może być ściągany jak tylko przez orzeczenie  Sądu i przy obecności sprawcy tego długu.

11)   Rzeczpospolita Polska ustanawia jednolity okres przechodzenia pracowników na emeryturę w wieku 65 lat. Nie dotyczy to Wojska , Policji i innych służb mundurowych oraz służb ratowniczych, przepisy dla tych służb określa inna ustawa.

11/a  Rzeczpospolita Polska ustanawia na całym terytorium państwa ośmiogodzinny dzień pracy a praca ponadto, będzie wynagradzana : pierwsze 2 godziny płatne dodatkowo ½ wynagrodzenia, a następne godziny dodatkowo 100% wynagrodzenia.

Rzeczpospolita Polska ustanawia sobotę i niedzielę dniami wolnymi od pracy. W sobotę dopuszcza się pracę do godziny 12.00,  za którą pracownicy są dodatkowo w 100% wynagradzani.

Dopuszcza się pracę w dni wolne od pracy, a jej treść określi inna ustawa

11/b)  Wszelkie związki zawodowe pozostają poza zakładami pracy i nie mogą być obciążeniem dla pracodawcy.  Pracownicy zrzeszeni w nich, z tego powodu nie mogą być zwolnieni, a każdy zwolniony pracownik może domagać się w sądach zadośćuczynienia od pracodawcy.

Każdy pracownik zwolniony z powodu uczestnictwa w legalnych strajkach może domagać się w Sądach zadośćuczynienia od pracodawcy.

Ten kto zwalnia pracownika z powodu jego przynależności do partii politycznych, związków zawodowych lub za uczestnictwo w legalnym strajku, lub proteście, łamie przepisy  Karty Praw Podstawowych Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej  Art1 do 6, podlegając surowej karze określonej oddzielną ustawą.

11/c  Obywatele zatrudniani w wojsku, policji, ochronie  pogranicza, służbach więziennych, służbach ratowniczych,  nie mogą strajkować, a obowiązuje ich jedynie droga służbowa określona regulaminem.

12)   Rzeczpospolita Polska znosi obciążenia jej obywateli podatkiem dochodowym, jako prawo niezbywalne z natury przynależne suwerenowi.

 12/a  Ustanawiając jednocześnie,  że żaden z obywateli zatrudniony w służbie państwa oraz zatrudniony jako urzędnik, we władzach wykonawczych, ustawodawczych, samorządowych, wykonujący prace na rzecz spółek państwowych nie może otrzymywać większego wynagrodzenia wraz ze wszelkimi dodatkami, niż Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

12/b  Obywatele wykonujący prace na terytorium kraju, właściciele firm i ich udziałowcy oraz zatrudnieni w międzynarodowych firmach, a będący obywatelami RP mogą otrzymywać  większe wynagrodzenia  niż Prezydent RP,  ale różnica ta jest opodatkowana w zależności od wielkości wynagrodzenia, od 10% do 50%. Kwoty te wpłacane będą, każdego miesiąca na konto Funduszu Prezydenckiego lub innego Funduszu określonego przez Prezydenta.

Wielkość tego podatku i szczegółowe jej formy naliczania i pobierania określi dekret Prezydenta, który obowiązywać będzie całą jego kadencję .

13)   Rzeczpospolita Polska zapewnia swoim obywatelom nieodpłatną naukę w publicznych szkołach każdego szczebla. Absolwenci  szkół publicznych jak i niepublicznych zdają egzaminy państwowe określone przez Ministerstwo Edukacji.

Absolwenci szkół niepublicznych mogą ubiegać się o stypendium rządowe od Ministerstwa Edukacji.

13/a (Każdy obywatel kończący publiczne  szkoły wyższe, a będący zatrudniony poza granicami państwa lub będący zatrudniony w zagranicznych firmach jest zobowiązany do spłaty kosztów swojego wykształcenia, rozkładając je na dogodne raty.

 Szczegóły określi odrębna ustawa.)

13/b  Programy szkolne szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych, mogą być opracowane przez daną placówkę samodzielnie lecz egzamin pozostaje w gestii Ministerstwa Edukacji.

13/c  Wszelkie zawody są ogólnie dostępne,  a niektóre z nich wykonywać  można po zdanym egzaminie państwowym.

14)   Rzeczpospolita Polska przez swój rząd, ma przywilej wywłaszczania obywatela, oraz innych właścicieli z ich własności , tylko w przypadku gdy chodzi o bezpieczeństwo państwa i obywateli , a za ten czyn państwo ma obowiązek sprawiedliwie zadośćuczynić, sporne sprawy rozstrzygają Sądy.

Wszelkie inne wywłaszczania właścicieli, zajęcia, dzierżawy, udostępnienia, służebności, na rzecz dobra wspólnego i cele społeczne muszą zostać sprawiedliwie zadość uczynione oraz mieć zgodę właściciela,  spory o zadośćuczynienie rozstrzygają sądy przed wywłaszczeniem. Wszelkie urzędy państwowe muszą dokonywać wyceny za  te czyny,  zgodnie z cenami rynkowymi na danym terenie w wartości odtworzeniowej.

 Sądy mają prawo zakazać lub wstrzymać  procedury wywłaszczania , na prośbę właściciela jeśli zachodzą podejrzenia, manipulacji , matactw i nieprawidłowości w zadośćuczynieniu .

 15)   Rzeczpospolita Polska uznaje prawa współwłasności obywatela i prawnych właścicieli wraz z państwem do odkrytych  zasobów mineralnych, odkrytych znalezisk  na terenie będącej własnością obywatela lub prawnych właścicieli. Prawo to dotyczy eksploatacji i czerpania  z tego tytułu zysków  przez prawnych właścicieli nie prowadzących działalności gospodarczej w tym przypadku jest ono nie opodatkowane. Udział państwa stanowić będzie 60% i 40% udziałów reszty  prawnych właścicieli.

16)   Rzeczpospolita Polska uznaje inne narodowości obywateli Rzeczpospolitej Polskiej tylko jako odmienność kulturową, etnicznie odmienną,  ale historycznie złączoną z Rzeczpospolitą Polską  i dlatego stanowi, że Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej jest suwerenem Państwa Polskiego podlegającym tylko przepisom Konstytucji i Rządowi,  którego sam powołuje i sam tworzy. Na straży tych praw stoi Konstytucja, niezawisłe Sądy Rzeczpospolitej Polskiej i Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

16/a  Dlatego, Rzeczpospolita Polska stanowi,  że obywatel może posiadać tylko jedno obywatelstwo z natury przyrodzenia określone przez rodziców lub z wolnego wyboru po ukończeniu 21 roku życia. Obywatel wówczas ma pełnię praw konstytucyjnych i podlega tylko prawodawstwu Rzeczpospolitej Polskiej.

16/b  Obywatel posiadający dwa lub więcej obywatelstw w tym obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej traci pełnię praw obywatelskich nie mogąc zajmować stanowisk w Rządzie, administracji państwowej, Sejmie, Senacie, Samorządach Terytorialnych.  Nie może brać czynnego  udziału w głosowaniu  na  Prezydenta, Posła, Senatora, nie może brać udziału  w referendach, lecz może uczestniczyć w głosowaniu do samorządów gminnych na terenie zamieszkania oraz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie większym niż 10% ustalonym przed rozpoczęciem każdego roku przez Prezydenta Polski .

16/c  Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający tylko jedno obywatelstwo po ukończeniu 18 roku życia składa przysięgę na wierność Państwu i Narodowi Polskiemu otrzymując jednocześnie dokument tożsamości jako paszport Rzeczpospolitej Polskiej uprawniony do przekraczania granic państwa, uczestnictwa w  życiu społecznym oraz udziału tylko w głosowaniach do samorządów terytorialnych,  a po ukończeniu 21 lat uprawniony jest do pełnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym Rzeczpospolitej Polskiej.

16/d  Rzeczpospolita Polska uznaje, że każdy człowiek chcący zostać obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo zostać nim i przyjąć na swoje barki prawa i obowiązki tegoż obywatela. Składa on odpowiedni egzamin państwowy z wiedzy historycznej, kulturowej, zwyczajach panujących w Polsce równocześnie zdaje egzamin z umiejętności porozumiewania się  językiem polskim. Po pozytywnym zdaniu egzaminu wojewodowie odbierają od kandydata taką samą przysięgę na wierność Państwu i Narodowi Polskiemu, a następnie   Prezydent państwa nadaje obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej wraz z  dokumentem tożsamości.

16/d  Człowiek ubiegający się o obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,  aby w pełni posiadać prawa obywatelskie musi zrezygnować z innych posiadanych obywatelstw przedstawiając odpowiedni dokument zrzeczenia się.

17)   Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej nie może służyć  w wojskach innych państw, prywatnych korporacjach militarnych lub zrzeszać się w nich bez zgody Prezydenta Państwa podlegając procedurom  Wojska Polskiego.

17/a  Ze względów geopolitycznych Państwa Polskiego oraz wyciągając wnioski z naszej historii      i poświęcenia naszych przodków w utrzymaniu naszej państwowości.

Każdy Obywatel po ukończeniu 15 roku życia podlega szkoleniu, przysposobieniu wojskowemu w szkołach średnich i wyższych,  a po ukończeniu 18 roku życia ma obowiązek uczestniczenia w cyklicznych szkoleniach wojskowych.

 Po ukończeniu 18 roku życia obywatel ma prawo wstąpić do Wojska Polskiego lub do Rezerwowych Sił Zbrojnych i uczestniczyć w ich szkoleniach,  które są odpłatne,                    a pracodawcy zobowiązani są ułatwić im ich odbycie wypłacając ½ wynagrodzenia za ten okres.

17/b  Każdy obywatel służący w wojsku, policji, ochronie  pogranicza, straży pożarnej oraz pozostałych służbach mundurowych wraz z pracownikami cywilnymi tych służb, składają przysięgę, zwaną „Przysięgą Honoru” na wierność Rzeczpospolitej Polskiej i Narodowi Polskiemu   oraz posłuszeństwo zwierzchnikowi sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

18)   Dla przywrócenia świadomości tradycji, tożsamości narodowej, szacunku i honoru symboli narodowych i w hołdzie przodkom naszym Konstytucja niniejsza stanowi :

Wszelkie służby mundurowe zobowiązane są do noszenia umundurowania we wszystkie dni świąteczne ustanowione przez Państwo, w czasie przejazdów służbowych, oficjalnych zaproszeń, uczestniczenia w spektaklach teatralnych i operowych oraz biorąc udział w uroczystościach religijnych.

Naruszenie powagi umundurowania podlega surowej karze określonej inną ustawą.

18/a  Wszyscy obywatele  będący w umundurowaniu bez względu na stopień, stanowisko oddają pierwsi honory wszystkim kombatantom Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na ich stopień.

18/b  Rzeczpospolita Polska ustanawia dzień Kombatanta jako dzień szczególnie uroczysty w dniu święta Flagi i symboli narodowych na dzień 2 Maja.

18/c  Wszystkie służby mundurowe,  organizacje harcerskie i skautowskie oraz wszystkie organizacje paramilitarne Rzeczpospolitej Polskiej mają obowiązek oddawać honory przez salutowanie gestem, złączonych dwóch palców  prawej dłoni przystawiony do nakrycia głowy lub będąc bez nakrycia głowy, do prawej skroni.

Noszenie umundurowania może określić dekretem, poleceniem lub innym dokumentem zwierzchnik sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej pan Prezydent.

19) Bez zgody Sejmu i Prezydenta, żaden z obywateli Rzeczpospolitej Polski nie może przyjmować, darowizn, pensji, urzędów lub tytułów i odznaczeń od jakiegokolwiek urzędnika, rządu i parlamentu obcego państwa,  a jeśli takowe przyjął za zgodą Prezydenta i Sejmu nie może zajmować stanowiska Posła, Wojewody, szefa Departamentów ( Ministra ) i jego zastępców, dowódcy jednostek wojskowych do szczebla sztabu generalnego, lecz może zostać nieodpłatnym  doradcą Prezydenta i samorządów terytorialnych .

Tylko Prezydent państwa  i Wiceprezydent po zakończeniu  służby publicznej zachowują przywileje ustalone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,  a ustalone przywileje są dożywotnie i  nienaruszalne.

19/a   Jedynie w przypadku udowodnienia obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej nadużyć, zdrady państwa, braniu udziału w spisku, buncie przeciw państwu i konstytucji, nakłaniania obce państwa i organizacje do sankcji i interwencji przeciw Rzeczpospolitej Polskiej, dokonania zabójstwa I stopnia, braniu udziału w ludobójstwie, organizacjach przestępczych o znamieniu zbrojnym oraz braniu udział w zbrodniach faszyzmu i komunizmu. Prezydent za zgodą większości głosów Sejmu specjalną uchwałą ma prawo w całości lub w części odbierać wszelkie uprawnienia , odznaczenia , przywileje, włącznie z nabytym wynagrodzeniem  oraz ich dziedziczenie po śmierci, podając  w/w uchwałę do publicznej wiadomości, a wszystkie media są zobowiązane do jej upublicznienia nieodpłatnie.

Za wyjątkowe przestępstwa Sejm jak i Prezydent mają prawo odebrać skazanemu nadane mu ordery i przywileje, nawet po jego śmierci, a dziedziczenie ich traci moc.

19/b)  Żadne instytucje państwowe jak i samorządy terytorialne nie mogą nadawać nikomu tytułów szlacheckich, przywilejów niezwiązanych z pełnieniem obowiązków służbowych względem państwa

19/c) Rzeczpospolita Polska zważywszy na ogromny wkład w utrzymanie języka polskiego, tożsamości narodowej , kultywowanie tradycji narodowej, dążenie do spójności,  a czasami stanowiącą jedyną siłę ducha niezłomności narodu Polskiego oraz w odzyskaniu niepodległości państwa Polskiego nadaje przywilej znoszący wszelkie podatki i obciążenia wspólnoty Kościoła Katolickiego, jednocześnie podnosząc jej status do duchowego przywództwa i sumienia  w państwie, a za udział w obronie i odzyskiwaniu niepodległości Państwa Polskiego, przez wiernych Kościoła Prawosławnego, Gmin Żydowskich i innych pomniejszych wyznań religijnych, Rzeczpospolita Polska zrównuje ich wspólnoty religijne w tym samym przywileju.

19/d  Przywilej ten nie będzie dotyczył prowadzenia i czerpania zysków z udziałów w instytucjach finansowych,  będzie opodatkowany tak jak każda inna instytucja finansowa.

 Przywilej ten również nie będzie dotyczyć osób prywatnych, firm, innych instytucji prowadzących działalność gospodarczą, które będą miały udziały w przedsięwzięciach wspólnych z grupami wyznaniowymi dla uzyskania dochodu, będą opodatkowane.

19/e  Przywilej ten również nie będzie dotyczył końcowego podatku od usług i sprzedaży.

19/f  Rzeczpospolita Polska zezwala na prowadzanie religii w szkołach publicznych i niepublicznych oraz wieszania symboli religijnych pod warunkiem, że 2/3 rodziców lub opiekunów dzieci wyrażą pisemną zgodę razem z pracownikami tej instytucji a nauka religii będzie nieodpłatna, prowadzona przez duchownych.

20)  Przed monopolizowaniem rynku medialnego, instytucje medialne nie mogą brać udziału więcej niż w trzech przedsięwzięciach medialnych i muszą być one zarejestrowane na terenie państwa.

20/a  Każdy obywatel i każdy przedsiębiorca, ma prawo uzyskać zgodę na prowadzenie radia i TV składając wniosek do wojewody o przyznanie odpowiedniego pasma nadawania lub do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przyznanie zgody jest obarczone symboliczną opłatą    na rzecz Funduszu Prezydenckiego ustalaną przez KRRiT przed rozpoczęciem nowego roku. Ograniczać to prawo może tylko ilość dostępnych pasm nadawania .

20/b  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży prawa do informacji radiowych i telewizyjnych nadając uprawnienia do jej nadawania lecz w żaden sposób nie może wpływać na treści programów.

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani i odwoływani przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski i za zgodą Sejmu. Członkowie jej nie mogą należeć do partii politycznych, związków zawodowych, nie mogą być zrzeszeni w innych organizacjach oraz nie mogą prowadzić działalności gospodarczej i publicznej sprzecznej z zajmowanym stanowiskiem członka KRRiT.

20/c  Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania członków określa inna ustawa.

20/d   Internet jest jedną z form mediów i jest bezpłatny na całym terytorium Państwa Polskiego.

20/c  Wszelkie Media są względem siebie równe i są samofinansujące, za swoją działalność nie mogą pobierać żadnych gratyfikacji od obywateli.

21)  Wydawanie środków pieniężnych ze skarbu państwa i budżetu gminy nie może  być inne jak tylko na podstawie preliminarzy uchwalonych z mocą ustawy. Co jakiś czas  będą ogłaszane sprawozdania.

22)  Żadna z partii politycznych nie może być finansowana z budżetu państwa, ale może zaciągać z niego zwrotne, nie oprocentowane pożyczki na kampanię wyborczą, a spłacenie jej obciąża członków partii.

23)  W tworzeniu programów przez twórcę, wszelka interwencja mająca znamiona cenzury, jest zabroniona i łamie Art. 1do6  Karty Praw obywatelskich niniejszej konstytucji podlegając surowej karze określonej inną ustawa.  Jedynie prawa obyczajności i religijnego sumienia mogą ograniczać twórcę.

24) Wszelkie działające banki, skoki, instytucje finansowe udzielające pożyczek, kredytów itp. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegają Nadzorowi Bankowemu, który tworzy prawa i przepisy regulujące działalność tych instytucji nie określone w konstytucji.

24/a Prawa te zatwierdza Sejm większością głosów i Prezydent, a Senat je opiniuje i wprowadza poprawki.

24/b  Nadzór Bankowy rozstrzyga wszelkie spory instytucji finansowych.

24/c  Udzielanie pożyczek przez te instytucje finansowe  może nastąpić jedynie ze środków własnych lub pożyczonych z Narodowego Banku Polskiego, oprocentowanego  1% w skali roku.

24/d  Środki te nie mogą być pożyczane z innych banków i spoza granic państwa bez zgody Nadzoru Bankowego i Narodowego Banku Polskiego.

 Podlegają one opodatkowaniu w wysokości do 5% wartości lub określonej przez NBP przy każdej wydawanej zgodzie.

Wpłaty te należy uiszczać na konto Skarbu Państwa.

24/e  Żadne z tych instytucji finansowych nie może otwierać, tworzyć inne banki i instytucje finansowe  posiadając w nich więcej niż 30% udziałów.

24/f  Każda z wymienionych instytucji finansowych podlega opodatkowaniu w wysokości 10% z uzyskanych przychodów każdego miesiąca, podatek ten może zostać zmieniony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące,  rozpoczynając od nowego roku i zmiana ta może być jedna w okresie 36 miesięcy, a wartość jej nie może przekroczyć 15%.

24/g  Zmian, w tym podatku może dokonać tylko Prezydent Rzeczpospolitej Polski za zgodą zwykłą większością głosów posłów w Sejmie. Gdy Sejm nie zatwierdzi w/w zmian w ciągu 30 dni od złożenia ich w Sejmie oraz przed 1 stycznia, to z tym dniem, rozpoczęcia nowego roku wchodzą one w życie, jako dekret Prezydenta z mocą prawa.

24/h  Wszystkie te instytucje, nie mogą przerzucać w jakikolwiek sposób obciążenia tym podatkiem na końcowego odbiorcę tych usług. Podlegać to będzie surowej karze ustalonej przez Prezydenta na rzecz Funduszu Prezydenckiego oraz muszą dokonać zwrotu nieprawnie pobranych należności .                                                                                                             Przepisy te dotyczą również firm wykonujących usługi ubezpieczeniowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

25)   W celu ochrony równomiernego rozwoju działalności przedsięwzięć gospodarczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zabrania się monopolizowania rynku przez wykupywanie udziałów większościowych, przekraczające 45%,  przejmowanie innych firm, tworzenie innych przedsięwzięć gospodarczych mając w nich więcej niż 45% udziałów.

26)  Zabrania się działania w celu przejęcia danego rynku gospodarczego lub zmowy z innymi, w celu  przejęcia tego rynku, zmowy cenowej między przedsiębiorcami.  Wszelkie tego typu umowy i działania tracą moc w momencie zapadnięcia prawomocnego wyroku sądowego .    Sprawy takie rozpatruje i oddaje do Sądu, Biuro Antymonopolowe ustalając dla oskarżonych  adekwatną karę finansową, którą Sąd może przyjąć, lub samodzielnie ustalić. Dobrowolne poddanie się karze i przyznanie się do winny oraz zaprzestanie działań monopolowych zmniejsza wymierzoną karę finansową. Kary te  wpłacane będą  na Fundusz Prezydencki . W przypadku zmowy cenowej i zapadnięciu wyroku skazującego oraz ustaleniu orientacyjnej daty zmowy, sprawcy zmowy dodatkowo zobowiązani są do zwrotu różnicy cenowej i powrotu do starej ceny w przypadku jej wzrostu lub obniżki.

27)  Rząd ani żadna instytucja samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej nie może wspierać finansowo żadnych działań gospodarczych i społecznych w sektorze prywatnym,    jedynie w przypadkach losowych dotyczących obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, wsparcie otrzymają obywatele z utworzonego nowego Funduszu Pomocy Socjalnych i Społecznych, którego zakres działań zostanie określony dekretem Prezydenta.

28)  Urzędy Pracy zostają zastąpione przez Fundusz Wsparcia Bezrobotnych, który będzie korzystał z funduszy uzyskanych od przedsiębiorców, firm, działających na terenie Państwa Polskiego oraz od obywateli zatrudnionych, otrzymujących wynagrodzenie.

Kwoty te będą wpłacane każdego miesiąca na konto FWB.

Działania i funkcje jakimi będzie się kierował FWB określi dekret Prezydenta.

Prezydent przed rozpoczęciem nowego roku, ma prawo ustalić wartość procentowego obciążenia dla firm i pracowników i nie może on przekraczać 3% obrotu lub dochodu.

29)  Żaden urzędnik państwowy oraz urzędnik samorządu terytorialnego nie może otrzymywać dodatkowych uposażeń finansowych jak tylko te, które stanowią jego miesięczne wynagrodzenie.

 29/a Jedynie Prezydent może ustalić  dekretem, procentową wartość premii od wynagrodzenia pracowników rządowych i samorządów terytorialnych na wniosek ich zwierzchników i samorządów gmin. Wnioski te muszą być złożone w kancelarii prezydenta 60 dni przed zakończeniem roku , a Prezydent podaje je do publicznej wiadomości  między 30  a 15 dniem przed zakończeniem roku.

29/b  Tryb określający możliwość otrzymania wszelkich dodatków do wynagrodzenia i premii rocznej w instytucjach rządowych i Samorządach Terytorialnych określi dekret Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  ogłoszony  co roku w okresie stycznia i marca .

29/c  Po zakończeniu służby w administracji państwowej, wygaśnięciu, rozwiązaniu umowy współpracy z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej nie przysługują żadne odprawy finansowe lub materialne . Pozostają jedynie prawa nabyte do emerytury i otrzymywania wynagrodzenia za przyznane  odznaczenia.

 

 

 

                                                        Artykuł X

                                                          SEJM

1)    Władza ustawodawcza należy  do  Parlamentu złożonego z 2 izb –Sejmu i Senatu lecz Sejm jako izba wyższa uchwala wszelkie ustawy i prawa,  które następnie zatwierdza lub odrzuca własnym podpisem Prezydent Państwa.

2)    Izba wyższa – Sejm będzie  składać się z posłów wybieranych co cztery lata w wyborach powszechnych, w tym samym czasie co do izby niższej- Senatu.

3)    Sejm składać się będzie z nie więcej niż  120 posłów,  z danego województwa, pięciu posłów.  Wybierani będą z jednomandatowych okręgach wyborczych.

3/a  Posłem  Sejmu  Rzeczpospolitej Polskiej może zostać tyko obywatel Polski nie posiadający innego obywatelstwa, posiada ukończone 30 lat i zamieszkiwał przed wyborami najmniej 10 lat w kraju i 5 lat w danym województwie,   którego  jest kandydatem.

Gdy w danym województwie wystąpi wakat poselski, to dany okręg wyborczy dokonuje w ciągu 7 dni , w najbliższy dzień wolny, nowe  wybory uzupełniające.  W sytuacji gdy następne wybory do Sejmu odbywać się będą nie dłużej niż za 30 dni od wyborów uzupełniających  w/w poseł z własnej woli,  może pozostać posłem na najbliższą kadencję bez ponownego udziału w wyborach. Kandydatem na posła nie może być osoba będąca pracownikiem administracji państwowej, pełniąc tą służbę  co najmniej 6 miesięcy przed wyborami.

3/b  Kandydatem na posła nie może być również osoba karana za zdradę i ciężkie przestępstwa przeciw państwu i narodowi polskiemu, skazana za udział w ugrupowaniach przestępczych oraz skazana za przestępstwa pospolite i nadużycia.

3/c  Uczestnictwo posła w obradach Sejmu , a w szczególności podczas głosowania jest obowiązkowe i zwolnić go może Marszałek Sejmu lub osoba pełniąca obowiązki Marszałka Sejmu.

3/d  Posłowie Sejmu w czasie swojej kadencji korzystać będą z przywileju nietykalności osobistej z wyjątkiem zdrady, nadużyć , przestępstw pospolitych ściganych z urzędu. Sejm ma prawo większością głosów cofnąć immunitet nietykalności posła  i zawiesić go w jego obowiązkach do czasu wyjaśnienia lub osądzenia. Sejm może ustalać kary dla swoich posłów jak również  ich wykluczać, większością dwóch trzecich głosów. Kary wykluczenia jak i pozbawienia praw pełnienia urzędów państwowych są dożywotnie do szczebla gminy.

3/e  Posłowie w czasie swojej kadencji pobierać będą określone ustawą wynagrodzenie z budżetu państwa .

Ustawa ta stanowić  będzie wyjątek i to Sejm składa propozycje wynagrodzeń Posłów, do Senatu na ręce Wiceprezydenta. Senat wprowadza w niej zmiany i ją uchwala za zgodą Prezydenta Państwa.

3/f   Ze względu na utracony mandat poselski nie przysługuje posłowi żadna gratyfikacja ani odprawa, jedynie w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych Sejm wesprze finansowo danego posła lub jego rodzinę, jednorazową gratyfikacją z budżetu państwa.

4)    Izba Sejmowa na pierwszym posiedzeniu po złożeniu przysięgi, wybiera swojego Przewodniczącego – Marszałka  i innych funkcjonariuszy Sejmowych.

5)   Przysięga zostaje złożona w obecności Prezydenta Państwa , Prezesa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. W/w  reprezentanci państwa odbierają i poświadczają złożenie przysięgi przez Posłów.

Poseł może być wybierany tylko na trzy kadencje i po ich zakończeniu  może ubiegać się o dwie kadencje w Senacie.

6)   Sejm Rzeczpospolitej Polski jako jedyny ustanawia prawo i wprowadza ustawy regulujące funkcjonowanie państwa z wyjątkiem , dekretów Prezydenckich określonych w Konstytucji trwających nie dłużej niż 24 miesiące w czasie pokoju i w trakcie  jego kadencji oraz nie stanowią ustaw i nie naruszają Konstytucji .

7)   Sejm może wprowadzać stan wyjątkowy i wypowiadać wojnę. Ustalać budżet i podatki.

W wyjątkowych sytuacjach Prezydent przejmuje część obowiązków Sejmu wydając dekrety

dotyczące wojska i czasowych ograniczeń praw obywatelskich, które nie mogą trwać dłużej  niż 1 rok, a po tym okresie musi uzyskać zgodę Sejmu o jej przedłużenie na kolejny rok.

8)    Zaciągać pożyczki państwowe, wystawiać weksle i akcje państwowe, spłacać długi.

9) Wszelkie podatki nie ustalone w Konstytucji ,Sejm może nakładać: cła, opłaty i akcyzy,        i ściągać je, lecz ustanowienie ich nie może przekroczyć kadencji Sejmu i nie na czas dłuższy niż 46 miesiące.

9/a  Ustawa taka musi być przyjęta większością głosów Sejmu i Senatu oraz akceptacją Prezydenta  Państwa.

9/b  Zmiany w Konstytucji dotyczące podatków podejmuje Sejm i Senat większością 2/3 głosów przy akceptacji Prezydenta Państwa.

10)   Sejm ustanawia Narodowy Bank Polski,  który jest jedyny do wydawania prawnych środków płatniczych.

Przez NBP ustala jej wartość, wartość zagranicznych środków płatniczych oraz wartości innych środków płatniczych, prowadzi narodową politykę monetarną.

Prezesa NBP powołuje Prezydent, a zatwierdza Sejm.

11)  Powołuje  Radę Polityki Pieniężnej i jej członków, ustala jej zakres obowiązków,  jako organ podległy nadzorowi przez Senat , a niezależny od innych instytucji państwowych .

 Radę Polityki Pieniężną może rozwiązać  Sejm  2/3 głosów wszystkich posłów, następnie musi uzyskać zgodę Prezydenta.

12)  Powołuje Nadzór Bankowy  podległy NBP i Prezydentowi.

13)   Powołuje  Trybunał Konstytucyjny i ich członków do rozpatrywania zgodności ustaw, dekretów Prezydenckich i rozporządzeń administracyjnych z Konstytucją .

13/a  Wniosek o rozpatrzenie zgodności do Trybunału Konstytucyjnego może złożyć każdy obywatel Państwa Polskiego posiadający tylko obywatelstwo polskie i ukończył 21 rok życia.

Trybunał Konstytucyjny jest zobowiązany do jak najszybszego wydania wyroku, nie dłużej jak 30 dni od momentu złożenia. Wyrok natychmiast anuluje błędny przepis ustawy, dekretu i rozporządzenia ,automatycznie  kierując petycję do Sejmu i Senatu lub Prezydenta  o wprowadzenie regulacji ustawy zgodnej z Konstytucją .

13/b    Senat na wprowadzenie zmian do ustawy ma nie przekraczalny okres  60 dni, a Sejm i Prezydent na wprowadzenie zmienionej ustawy 30 dni.

13/c   Rozporządzenie administracyjne  niezgodne z konstytucją zostaje również natychmiast anulowane , a administracja  wydająca ma 30 dni na wprowadzenie zmian zgodnych z Konstytucją. W tym okresie zawieszone są prawa obydwu stron, do czasu podjęcia przez Sejm lub Administrację , właściwą i zgodną z Konstytucją uchwałę lub rozporządzenie . Ustalone prawo nie działa wstecz i działa od momentu wprowadzenia go w życie.

14)    Sejm ma prawo regulować obroty handlowe z zagranicą, regulować i kontrolować wprowadzane na rynek wewnętrzny wszelkiego rodzaju dobra, produkty niematerialne, reguluje przepisy o działalności grup finansowych i banków.

15)  Tworzy Urzędy Patentowe i ich przepisy, zabezpieczając prawa autorskie i wynalazcze na określony czas. Państwo ma 20% udziałów w każdych prawach autorskich, wynalazczych i patentowych, a jeżeli zakupione prawa do nich, przez firmy, instytucje, osoby indywidualne nie zostaną wprowadzone na rynek Rzeczpospolitej Polskiej w ciągu 12 miesięcy, Urząd Patentowy ma prawo ponownie je odsprzedać.

16)   Sejm z inicjatywy Prezydenta uchwala wystawienie wojska oraz marynarki wojennej jednocześnie ustalając ich budżet.

17)   Powołuje Policję Państwową podległą Prezydentowi, a kierowaną przez odpowiedni resort.

17/a   Zezwala na utworzenie Milicji z obywateli danego regionu dla zaprowadzenia porządku publicznego, ochrony mienia, zdrowia i życia obywateli. Milicja wspiera i podlega Policji Państwowej, a każdy członek  składa przysięgę . Milicja ma uprawnienia nadane mu przez 17/b   Sejm, ustalone w innej ustawie. Milicja w swoich działaniach nie może używać broni palnej, tylko w szczególnie wyjątkowej sytuacji Sejm za zgodą Prezydenta może wyrazić zgodę na użycie broni palnej przez Milicję.

18   Sejm ma prawo ustanawiać  regulamin wojskowy, policji i milicji oraz nadzorować ich szkolenie, wyposażenie i uzbrojenie .

19)    Wszelkie umowy międzynarodowe muszą być ratyfikowane lub odrzucone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz zatwierdzone przez Prezydenta własnoręcznym podpisem  i nie mogą być sprzeczne z Konstytucją i prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

20)    Wszelkie zmiany w Konstytucji muszą przejść proces zatwierdzenia.

20/a   Pierwszy głos ma Naród głosując w referendum za zmianami. Aby głosowanie było prawomocne , uczestnictwo w nim jest obowiązkowe, nie mniejsze niż ¾ uprawnionych , a za przyjętą uznaje się, głosami trzecich czwartych biorących udział w głosowaniu . Następnie zatwierdza ją Sejm i Senat większością dwóch trzecich głosów i podpisuje Prezydent Rzeczpospolitej Polski.

20/b   Za nie uczestniczenie   w głosowaniu Sejm ustali sankcje i kary w innej ustawie. Osoby nie uczestniczące, które  są usprawiedliwione, nie są wliczane do ogólnej liczby uprawnionych.

20/c   Ustawy, uchwały, rozporządzenia ułatwiające wykonywanie i wprowadzanie ich w życie,  Sejm ustanawiać  będzie na bieżąco i w jak najkrótszym czasie, nie stawiając ich w sprzeczności z Konstytucją.

                                                        Artykuł XI

                                                           SENAT

1)   Senat jest izbą niższą, w niej zachodzi proces przygotowywania ustaw, wprowadzania zmian, poprawek , oddalania projektów ustaw . Przyjmowanie petycji grup społecznych dotyczących regulacji prawnych. Przyjmowania wniosków w sprawie referendów krajowych i wyznaczania ich terminów. Wniosek o referendum ma prawo złożyć: Prezydent Polski, Trybunał Konstytucyjny oraz grupy społeczne zrzeszone lub nie,  składające wniosek o referendum w danej sprawie i poparte co najmniej  jednym milionem podpisów obywateli uprawnionych do głosowania.

2)   Senat składać się będzie z nie więcej niż  314 Senatorów, każdy wybierany co cztery lata w wyborach powszechnych z jedno mandatowych okręgów wyborczych. Okręgiem wyborczym staje się powiat i z jego mieszkańców wybierany jest Senator.

2/a   Senatorem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej może zostać tylko obywatel Polski nie posiadający innego obywatelstwa, posiada ukończone 35 lat i zamieszkiwał przed wyborami co najmniej 15 lat w kraju i 10 lat w danym okręgu wyborczym, z którego jest kandydatem.

2/b   Gdy w danym okręgu wyborczym wystąpi wakat senatorski , to dany okręg wyborczy  dokonuje w ciągu 7 dni nowych wyborów uzupełniających.  W sytuacji gdy następne wybory do Senatu odbywać się będą nie dłużej niż za 60 dni od wyborów uzupełniających.  Senator wybrany  w wyborach uzupełniających może z własnej woli pozostać senatorem na najbliższą kadencję,  a z jego okręgu nie dokonuje się wyborów.

2/c   Kandydatem na Senatora nie może zostać osoba będąca pracownikiem administracji państwowej , pełniąc tę służbę co najmniej 12 miesięcy przed wyborami.

Kandydatem na Senatora nie może być również osoba karana za zdradę i ciężkie przestępstwa przeciw państwu i narodowi polskiemu, skazana za udział w ugrupowaniach przestępczych oraz skazanych za przestępstwa pospolite i nadużycia.

2/d   Uczestnictwo Senatora w obradach Senatu , a w szczególności podczas głosowania jest obowiązkowe i zwolnić go może Przewodniczący Senatu  lub osoba pełniąca jego obowiązki.

2/e   Senatorowie w czasie swojej kadencji korzystać będą z przywileju nietykalności osobistej z wyjątkiem udowodnieni, zdrady, nadużyć , przestępstw pospolitych ściganych z urzędu.

2/f    Senat ma prawo większością głosów cofnąć immunitet nietykalności Senatora  i zawiesić go w jego obowiązkach do czasu wyjaśnienia lub osądzenia. Takiego Senatora można ukarać tylko, poprzez   usunięcie z urzędu i pozbawienie prawa pełnienia w imieniu  państwa jakichkolwiek urzędów.

2/g   Senat może ustalać kary dla swoich Senatorów,  jak również ich wykluczać, większością dwóch trzecich głosów. Kary wykluczenia jak i pozbawienia praw pełnienia urzędów państwowych są dożywotnie..

3)   Za wyjątkowo  ciężkie  przestępstwa,  Senat, Sejm i Prezydent mają prawo odebrać skazanemu nadane mu ordery i przywileje, nawet po jego śmierci.

4)   Senatorowie w czasie swojej kadencji pobierać będą określone ustawą wynagrodzenie z budżetu państwa . Wynagrodzenie ustala Prezydent Państwa, konsultując ją z Przewodniczącym Senatu  i daje ją do akceptacji Sejmowi jako ustawę .

5)    Izba Senatu na pierwszym posiedzeniu po złożeniu przysięgi, wybiera swojego Przewodniczącego i innych funkcjonariuszy Senatu.

6)   Przysięga zostaje złożona w obecności Prezydenta Państwa , Prezesa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Marszałka Sejmu. W/w  reprezentanci państwa odbierają i poświadczają złożenie przysięgi przez Senatorów.

7)   W posiedzeniach Senatu uczestniczyć będzie Wiceprezydent jako nadzorujący pracami Senatu oraz biorąc udział w głosowaniu nad uchwałami w przypadku równej ilości głosów.

8) Senatowi przysługuje prawo rozpatrywania spraw o nadużycia, łamania Konstytucji oraz przestępstwa ścigane z urzędu związane ze sprawowaniem urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

9)   Na zwołanym w tym celu posiedzeniu Senatorowie składają przysięgę.

10)  Zgromadzeniu przeciwko Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej przewodniczyć będzie Prezes Sądu Najwyższego.

11)   Wyrok zapada większością dwóch trzecich głosów, będących na sali Senatorów.

Od tego momentu obowiązki Prezydenta Państwa  przejmuje Wiceprezydent składając niezwłocznie przysięgę przed Senatem, Marszałkiem Sejmu i Prezesem Sądu Najwyższego ,  a kadencja trwa do następnych wyborów na Prezydenta Państwa.

12)    Senat rozpatruje wszelkie zamówienia i przetargi publiczne o zasięgu krajowym, określając ich zasady i prawa zwane przepisami o zamówieniach publicznych, w których wykonawcą tych prac jest podmiot ubiegający się o ich wykonanie.

12/a   Przepisy te nie mogą być sprzeczne z prawami własności obywateli i naruszać prawa osób trzecich oraz naruszać prawa konstytucji.

12/b   Przepisy o zamówieniach publicznych muszą być dostosowane w zależności od potrzeb, każdy taki przepis jest akceptowany przez Prezydenta Polski w ciągu 14 dni od złożenia go w kancelarii prezydenckiej i w tym samym czasie może zostać zwrócony Senatowi do dalszych poprawek . Senat w ciągu 14 dni musi rozpatrzyć zmiany lub

 poprawki i odesłać je do podpisu Prezydenta.

13)   Senat reguluje przepisy dotyczące zamówień i przetargów publicznych dotyczące samorządów, sołectw, gmin i powiatów, następnie   daje  je do akceptacji Prezydenta.

14)  W kwestii spornej pomiędzy Prezydentem a Senatem rozstrzyga Sejm i uchwala odpowiednie przepisy w ciągu 30 dni.

15)   Senat nie rozpatruje i nie zatwierdza przepisów o zamówieniach i przetargach publicznych dotyczących wojska i marynarki wojennej oraz obrony cywilnej. Przepisy te reguluje Sejm z akceptacją Prezydenta.

                                                          Artykuł XII

                                       SAMORZĄD TERYTORIALNY

1) Samorządy terytorialne na szczeblu gmin, posiadając osobowość prawną, mają prawo do tworzenia własnych zarządów i  administracji publicznej.

2) Wszystkie samorządy terytorialne samodzielnie zarządzają dobrem wspólnym zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, tworząc administrację państwową, składającą roczne sprawozdania ze swojej działalności  Wojewodzie.

3) Samorządy i ich administracja  w swojej działalności nie mogą naruszać praw konstytucji i praw wolności obywateli. Podlegają Sejmowi i są nadzorowane przez Wojewodę z ramienia Prezydenta Państwa.

4)   Dla wykonywania zadań przez administrację województwa, Wojewoda w porozumieniu z samorządem terytorialnym, podejmują porozumienie co do wykonywania zadań na podległym samorządowi terenie.

5)   Jedynie zadania dotyczące obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego będą  konsultowane, z samorządem terytorialnym, lecz decyzja pozostaje w gestii odpowiednich władz administracji Prezydenta.

6)   Spory kompetencyjne między samorządami terytorialnymi a administracją rządową będą rozstrzygać Sądy, aż do Sądu Najwyższego, a wyroki będą obowiązywać w całym państwie.

7)   Jednostkom samorządu terytorialnego, zezwala się na samodzielne ustalanie podatków od nieruchomości, opłat najmu, dzierżaw , użytkowania ruchomości jak i nieruchomości na rzecz utrzymania i wykonywania zadań  przez samorząd terytorialny.

8)   Samorządy terytorialne mogą być właścicielami lub współwłaścicielami, mogą zawierać spółki, dla podnoszenia swoich dochodów, a wszelkie uzyskane dobra należą do wspólnoty terytorialnej.

9)   Samorząd nie może nakładać podatków od:  dochodów obywateli , majątku ruchomego tych  obywateli, oraz od  majątku administracji państwowej.

10)    Samorząd terytorialny nie płaci z tytułu swojej działalności i otrzymywanych dochodów żadnych podatków państwu.

11)    Dla zrównoważenia rozwoju regionów państwa, dobrowolnie może przekazać, nie większą niż 15% swoich dochodów rocznych na Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego automatycznie staje się zarządcą co do wykorzystania tych środków na cele publiczne.

12)   Fundusz Rozwoju Regionalnego posiada osobowość prawną i jest zakładany przez Samorządy Terytorialne, które przekazały na ten cel swoje wpływy finansowe. Wpływy te jak i ich dochody nie są w jakikolwiek sposób opodatkowane.

13)   Szczegółowe przepisy pozwalające na ich wykorzystanie określi inna ustawa Sejmowa zatwierdzona przez Prezydenta.

14)    Samorząd terytorialny może ubiegać się o wszelkie subwencje i dotacje z budżetu państwa składając propozycje dofinansowania w czasie ustalonym ustawą i nie krótszym niż 60 dni przed ustaleniem budżetu państwa. Propozycje składają w kancelarii  Prezydenta i Sejmu.

15)    Samorządy terytorialne wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.

15/a   Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w glosowaniu tajnym w Jedno Mandatowych Okręgach, którymi są  Sołectwa .

15/b   Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.

15/c   Wójtowie Gmin wybierani są przez Rady Gminne z listy zgłoszonych kandydatów.

Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa.

16)   Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się, przystąpienia do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnej i regionalnej oraz ich współpracy nie naruszając Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

17)   Sejm na wniosek Prezydenta  może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego,  jeżeli organ ten naruszył Konstytucję lub ustawy.

18)   Prezydent ma prawo zawiesić lub odwołać organy wykonawcze samorządu terytorialnego, jeżeli ciąży na nim podejrzenie lub wyrok o korupcję , nadużycia , branie udziału w przestępstwach ściganych z urzędu .

19)   Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.

20)   Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezydent Państwa, Sejm i Wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.

                                                            ARTYKUŁ   XIII

                                                 WŁADZA WYKONAWCZA

1)   Władza wykonawcza należeć będzie do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który tworzy Rząd,  a czas trwania kadencji wynosi 5 lat. Razem z Prezydentem wybierany jest Wiceprezydent.

2)   Prezydentem i Wiceprezydentem Rzeczpospolitej Polskiej może zostać tylko obywatel urodzony na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający tylko obywatelstwo RP, zamieszkujący jej terytorium od 25 lat.

2/a  Obywatel musi ukończyć  35 rok życia i od 12 miesięcy nie służy w  administracji państwowej, nie jest Posłem lub Senatorem, zawodowym żołnierzem, lub nie jest zatrudniony  w innych służbach państwowych, nie jest zatrudniony przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej.

 3)   Prezydentem i Wiceprezydentem można zostać tylko na dwie kadencje.

3/a   Obywatele uprawnieni do głosowania będą dokonywać wyboru w bezpośrednim wolnym głosowaniu   nie później niż 30 dni przed końcem kadencji urzędującego Prezydenta.

3/b   Dokładny termin wyborów określi Państwowa Komisja Wyborcza,  między listopadem a grudniem.

3/c   Nowo wybrany Prezydent i Wiceprezydent obejmuje swoje stanowisko do 25 stycznia.

Termin wyborów na Prezydenta RP Sejm może wyznaczyć, większością głosów w innym czasie.

4)   W przypadku ustąpienia z urzędu, niezdolności do wykonywania obowiązków Prezydenta lub w wypadku jego śmieci, władzę i obowiązki  przejmuje Wiceprezydent ( kończy kadencję) składając przysięgę.

5)   W przypadku niezdolności, śmierci lub usunięcia z urzędu Prezydenta jak i Wiceprezydenta oraz w przypadku,  gdy urzędy te są na uchodźctwie, Sejm wyznacza osoby,  które będą pełniły te obowiązki kończąc  kadencję,  lecz nie dłużej niż na 4 lata i do czasu następnych bezpośrednich wolnych wyborów.

6)   Osobami wyznaczonymi przez Sejm na stanowisko Prezydenta i Wiceprezydenta nie mogą  zostać: Marszałek Sejmu, Przewodniczący Senatu, osoby ze sztabu generalnego wojska.

7)   Urzędujący Prezydent w czasie kadencji ma prawo powiadomić sejm o czasowej niezdolności do sprawowania urzędu i składa urząd na ręce Wiceprezydenta, po zakończeniu niezdolności przez Prezydenta, składa  on pisemne potwierdzenie przejęcia od Wiceprezydenta swoich obowiązków.

8)   Osoba przejmująca urząd Prezydenta na dłużej niż 2 lata , może być wybrana na ten urząd jeszcze tylko na jedną kadencję.

9)   Jeżeli Wiceprezydent i większość ministrów złoży pisemne oświadczenie o niezdolności Prezydenta do wykonywania zadań swojego urzędu, na ręce Marszałka Sejmu, Sejm większością głosów w ciągu 48 godzin przekazuje władzę Prezydenta w ręce Wiceprezydenta jako pełniącego obowiązki Prezydenta.

9)   Kandydaci na Prezydenta i Wiceprezydenta muszą złożyć potwierdzenie zarejestrowania komitetu wyborczego do Państwowej Komisji Wyborczej rejestrując swoją kandydaturę.

Żadne zbieranie podpisów poparcia nie jest wymagane.

10)   Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej otrzymywać będzie odpowiednie wynagrodzenie przyznane mu przez Sejm i będzie ono największym wynagrodzeniem otrzymywanym w administracji rządowej, samorządowej, sądowniczej, władzach ustawodawczych, prezesów spółek skarbu państwa.

10/a   Prezydent i Wiceprezydent po zakończeniu swojej kadencji otrzymywać będą wynagrodzenie ustalone przez Sejm lecz nie większe niż ½ wynagrodzenia w czasie pełnienia urzędu.

10/b   Po zakończeniu drugiej kadencji, otrzymywać będą pełne wynagrodzenie, jak w czasie pełnienia urzędu.

10/c   Prawo dziedziczenia wynagrodzenia Prezydenta lub byłego Prezydenta na wypadek jego śmierci przysługuje jego żonie w wysokości 100%, gdy posiada ona dzieci nieletnie lub uczące się i które nie przekroczyły 25 roku życia.

10/d  W przypadku śmierci Prezydenta i jego żony wynagrodzenie w 100% dziedziczą jego dzieci do momentu ukończenia 18 roku życia lub uczące się i nie przekroczyły 25 roku życia.

10/e   Żonie po Prezydencie lub byłym Prezydencie w przypadku jego śmierci,  nie mającej na utrzymaniu dzieci przysługiwać będzie ½ wynagrodzenia Prezydenta.

10/f   Byłej żonie| mężowi Prezydenta lub byłego Prezydenta nie będą przysługiwać żadne uposażenia finansowe po jego śmierci, tylko dziedziczą je nieletnie dzieci i uczące się, które nie ukończyły 25 roku życia.

11)   Prezydent elekt przed objęciem urzędu składa publicznie następującą przysięgę:

  Ja Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej (nazwisko i imię) z łaski narodu (i Boga ) przysięgam być wierny Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i jego narodowi, uczciwie, rzetelnie wykonywać obowiązki Prezydenta. Strzec suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej i wolności jej obywateli. ( tak mi dopomóż Bóg i Trójca Święta ).

12)   Przywilejem Prezydenta jest prawo łaski dla wszystkich skazanych i tylko Prezydent może je stosować.

12/a  Prawo to nie dotyczy skazanych za nadużycia, korupcję podczas sprawowania urzędu, za uczestnictwo w zbrodniach wojennych, ludobójstwie, zbrodniach komunizmu i faszyzmu.

13)   Prezydent zgodnie z Konstytucją ustala wynagrodzenia swoich urzędników, ustala niektóre podatki i je reguluje, ustanawia odpowiednie fundusze i ich zakres działania, ustanawia nowe urzędy i ich niektóre przepisy, reorganizuje prace urzędów.

14)   Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, policji, milicji, organizacji paramilitarnych, związków harcerskich, skautowych i wszelkich innych stowarzyszeń. Prezydent wyznacza Wodza Naczelnego lub przejmuje jego obowiązki za zgodą większości Posłów Sejmu.

15)   Prezydent mianuje i odwołuje wszystkich urzędników państwowych i ustanawia Rząd, nie dotyczy to Samorządów. Może on żądać od podległych mu kierowników urzędów pisemnych opinii we wszystkich sprawach dotyczących ich kompetencji.

16)    Prezydent w porozumieniu i zgodą Sejmu zawiera traktaty nie naruszając Konstytucji.

16/a   Za zgodą Sejmu mianuje ambasadorów, konsulów, sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Trybunału Konstytucyjnego i innych urzędników.

16/b  Prezydent i Sejm mogą  przyznać prawo mianowania urzędników niższego szczebla, kierownikom tych urzędów, jak i sądom.

17)    Prezydent okresowo do Sejmu będzie składał sprawozdania o stanie państwa, składać będzie również propozycje działań jakie uzna za konieczne.

17/a   Przyjmować będzie ambasadorów, ministrów pełnomocnych.

18)    Prezydent tworzy politykę zagraniczną państwa, oraz nadzoruje politykę gospodarczą państwa.

19)   Prezydent jest jedynym dysponentem Funduszu Prezydenckiego.

Prezydent z tego Funduszu nie może wspierać prywatnych inicjatyw gospodarczych, swojego urzędu i swoich prywatnych inicjatyw, żadnych urzędów państwowych i samorządowych, wojska i służb mundurowych.

Share Button
Powrót do poprzedniej strony.

Dodaj komentarz